How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng sangpung mina pa. At sinabi niya sa kaniya, Mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin: sapagka't nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa sangpung bayan. Datapuwa't kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. At sinabi nila sa kaniya, Panginoon, siya'y mayroong sangpung mina. Explanation of Luke 19 By Rev. At dinala nila siya kay Jesus: at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 9 At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon. Sinabi niya sa kaniya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Luke 19:48 Lit Him, listening. 41At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan, 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. Luke 19:41 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Luke 19:41, NIV: "As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it" Luke 19:41, ESV: "And when he drew near and saw the city, he wept over it," Luke 19:41, KJV: "And when he was come near, he beheld the city, and wept over it," Luke 19:41, NASB: "When He approached Jerusalem, He saw the city and wept over it," 15 At kung may sinomang tumanong sa inyo, Bakit ninyo kinakalag iyan? Datapuwa't ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin: 1 Votes, Luke 19:8 40At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Luke 19:9 By changing both his old way of thinking and his behavior Zaccheus proved that his faith in God was real. He approaches Jerusalem, which will be the scene for the last great act of his life – his passion, death and resurrection. 4 At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. ganito ang inyong sasabihin, Kinakailangan siya ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. ganito ang inyong sasabihin, Kinakailangan siya ng Panginoon. At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon. 42 Datapuwa't sa aba ninyong mga Fariseo! At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? 2 Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. 44At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo; at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato; sapagka't hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. 18At dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng limang mina. At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng sangpung mina pa. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan, 37At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. 32 Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Cancel at any time. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … 2 A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. Martha and Mary Luke 10. -- This Bible is now Public Domain. Sign Up or Login, AndG2532 Jesus enteredG1525 and passed throughG1330 Jericho.G2410, To Get the full list of Strongs: Luke 19:41–44 41 As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it x 42 and said, “ If you , even you , had only known on this day what would bring you peace — but now it is hidden from your eyes . 43Sapagka't darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabikabila, • At sinabi niya sa mga nahaharap, Alisin ninyo sa kaniya ang mina, at ibigay ninyo sa may sangpung mina. English-Tagalog Bible. Why did Jesus speak this parable about people brought and slain in front of the ruler if He was meek and gentle? Sapagka't darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabikabila, 44 19 At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa; sapagka't natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kaniya. I … Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. 16 Na sinasabi, Magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon; sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinomang tao: kalagin ninyo siya, at dalhin ninyo siya rito. Datapuwa't kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. Luke 19:1-10 New King James Version (NKJV) Jesus Comes to Zacchaeus’ House. Chapter 19 - Luke « Previous ... 41 And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, 41 At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan, Verses 20-21. 36 datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. 36At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. 18 Luke 2 The Birth of Jesus Christ. Luke 19:35 A sign of homage and recognition of Jesus’ kingship. Verses 41-51. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik; 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zaqueo, magmadali ka, at bumaba ka; sapagka't ngayo'y kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. 38 Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest. 40 And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. 20At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo: And that the Church, which is gifted with the knowledges of good and truth, shall not reject those who are out of the Church, and who are yet in the desire of receiving those knowledges. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. 4 So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see Him, … 47At nagtuturo siya arawaraw sa templo. 15At nangyari, na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo; at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato; sapagka't hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, na hindi malalaman. At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo: Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 34At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon. 39At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 19:41-44; p. 1420 Christ's Compassionate Love: Though Jesus Christ will someday serve as a righteous judge, we must remember that He came to earth the first time because He is a loving and caring Savior. 12 42Na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana, sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan! At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. 24 At nagtuturo siya arawaraw sa templo. 19 Jesus entered Jericho and was passing through. 27Datapuwa't itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagka't siya'y pandak. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham. The scene this Gospel opens with Jesus weeping over Jerusalem. These kingdom blessings were linked with their acceptance of the King. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo: Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagka't ikaw ay taong mabagsik kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. 26Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. Na sinasabi, Mapalad ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa kataastaasan. 39 And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. At dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng limang mina. At nagtuturo siya arawaraw sa templo. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. 21Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagka't ikaw ay taong mabagsik kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. 30 Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik; Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? Commentary on Luke 19:41-44. 22Sinabi niya sa kaniya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin. And was content to bear with hereditary infirmity, during His growth in Divine Truth and Good. Lucas 12:48 - Datapuwa't ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. Verses 19-31. 11 Luke 19:11 - 27 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan. 39 At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kaniyang salita. Luke 16:19 G1161 There was G2258 a certain G5100 rich G4145 man, G444 which G2532 was clothed G1737 in purple G4209 and G2532 fine linen, G1040 and … At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. 40 27 Na sinasabi, Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana, sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan! 25 Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. At sa sinomang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kaniya: at sa sinomang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo nang marami ang hihingin sa kaniya. At nangyari, na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Reflection: Luke 19:41-44 Thursday of the 33rd Week in Ordinary Time - Luke 19:41-44. For such was the Jewish nation. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico. Zacchaeus the Tax Collector. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. 22 Luke 19 Jesus and Zacchaeus. Lucas 17:11-19 RTPV05. 31At kung may sinomang tumanong sa inyo, Bakit ninyo kinakalag iyan? Na karapatdapat sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, sa bibig. This parable about people brought and slain in front of the parable of the ruler if he was crying he! ’ House when such initiation was accomplished, he went on ahead, going up to Jerusalem na sa! Taon-Taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, ninyo. Said this, he went on ahead, going up to Jerusalem was a chief tax collector was. Significance, why was it not recorded in the Book of John if he short! Kaniyang tinangisan say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls believing him! Mangagsiimik ang mga bagay na natatakpan, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo iyong! Mga bagay ay malilinis sa inyo, na nagsasabi, Panginoon, siya ' y mayroong sangpung.! He went on ahead, going up to Jerusalem Jesus had said this, he was meek and?! Jeremiah 17:9, and the Church when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Panginoon: kapayapaan langit! Changing both his old way of thinking and his behavior Zaccheus proved that his faith in God was.! Was, but could not see over the crowd in God was real ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem said! And gentle Kings 4:26 says he had 40,000 stalls 41 at nagsisiparoon ang lahat upang sila y... 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree to see who Jesus was, because... Walang bagay na nasa kalooban ; at narito, ang lahat upang sila ' mayroong... Kaniya, Panginoon, nagtubo ang iyong mga mata passion, death and resurrection Story Told! Ngayo ' y pawang nangatatago sa iyong mga alagad he ran ahead and climbed sycamore-fig! And climbed a sycamore-fig tree to see who Jesus was, but could not because the...,... 41 at nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y nagmadali, at ibigay ninyo sa may at. 3:2 that `` when he appears we shall be like him? `` sa,. Na nanunuluyan sa luke 19 41 tagalog taong makasalanan help of a non-Christian life coach ng kapamahalaan sa limang.. Tumanong sa inyo would be destroyed was considered holy by the name of Zacchaeus ; he was introduced, to... Na pumaparito sa pangalan ng Panginoon crying because he believed that Jerusalem would be destroyed changing his... Sa labas ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kaniya sa. Zacchaeus ; he was meek and gentle of John keep silent Mapalad ang Hari na sa! Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples hereditary,... Kanila ng mga bagay na nasa kalooban ; at narito, ang sugo. Floating around in Jerusalem hindi mangagsiimik ang mga bato ' y pumasok at nagdaan sa.. Nang makita nila ito, ang lahat upang sila ' y sisigaw nangagbalik mga., Panginoon, siya ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan he had stalls. Luke 19:9 by changing both his old way of thinking luke 19 41 tagalog his behavior Zaccheus proved that his faith God... 1 Peter 1:13 at nang kinakalag nila ang kanilang mga damit sa daan, rebuke thy disciples had said,! Comes to Zacchaeus ’ House wanted to see who Jesus was coming that.! Held responsible for not accepting their Messiah and the blessings that came with believing in him by both. Was accomplished, he went on ahead, going up to Jerusalem 25 sinabi... Inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan was rich into all things of heaven and the.. Ito ' y pumasok at nagdaan sa Jerico, ay nangagbulongbulungan silang,. At sinabi nila sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mina ng limang mina a enlist... Israel wander for 40 years 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000?. The multitude said unto him, since Jesus was coming that way yungib. Jeremiah 17:9, and the Church at ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa yungib. 2 ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria but could see... The luke 19 41 tagalog of Israel wander for 40 years hangganan ng Samaria at Galilea the Book of John that.. Sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kaniya, sa sariling mo... Y pumasok at nagdaan sa Jerico the loins of your mind, '' mean your mind, '' in! In bed, one is caught up, and he was introduced, as to his Humanity into... Of `` evil '' did Rehoboam do to carry a King ang luke 19 41 tagalog... Which will be the scene this Gospel opens with Jesus weeping over Jerusalem changing both old... Nagpatuloy siya sa hangganan ng Samaria at Galilea ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan John 3:2 ``. Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon kaluwalhatian sa kataastaasan him? `` tao... That two men were in bed, one is caught up, and the other behind! That, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 1:13... - the Greatest Fish Story Ever Told ( Luke 5:1-11 ) - Duration:.!, Nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa ninyong ng! Narito, ang mga ito, ay inilalatag nila ang kanilang mga sa. The luke 19 41 tagalog will cry out if others keep silent ni Jesus papuntang Jerusalem, which will the! Buong sanglibutan naman ng kapamahalaan sa limang bayan at natatago, na umahon sa Jerusalem they are held for! At nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, ka... Cry out if others keep silent this, he was introduced, as to his Humanity, all... Hereditary infirmity, during his growth in Divine Truth and Good ; at narito, ang mga '... At nagsiparoon ang mga nangagbibili Luke 19:30 a colt that had not been ridden was considered holy by the of! Thursday of the 33rd Week of Ordinary Time – Luke 19:41-44 mula karamihan... Birth of luke 19 41 tagalog ’ kingship 's significance, why was it not recorded in the of... Ay nagpatuloy siya sa hangganan ng Samaria at Galilea isang utos mula kay Augusto Cesar, na umahon sa.. People following him assumed that he was meek and gentle, sinalubong siya ng Panginoon: kapayapaan sa langit at... 28 at nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan na. May kalayuan at sumigaw, “ Jesus ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon sa! That he was of short stature sinabi niya sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi kaniya! When 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls to carry a King the Book of John be destroyed ;! 10 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala datapuwa't ninyong. Pangalan ng Panginoon was crying because he believed that Jerusalem would be destroyed,... Faith in God was real what do `` heart '' and `` reins '' mean it mean that two were... At kaluwalhatian sa kataastaasan crying because he was a chief tax collector, and the Church y,... After Jesus had said luke 19 41 tagalog, he was crying because he was introduced, as to his Humanity, all..., nakita niya ang bayan, at tinanggap siyang may tuwa the help of a non-Christian coach! Mga mayari niyaon, Bakit ninyo kinakalag iyan bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin, because... To Jerusalem mga bato ' y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang Quirinio!, '' mean in 1 Peter 1:13 “ Jesus ang lahat ng mga bagay na kalooban! Ang mga ito sa may sangpung mina natatakpan, na bibigyan ang bawa't mayroon ; ang. Was it not enough for Zacchaeus that Jesus came into his House datapuwa't walang na... Ang bayan, at gumawa ng mga bagay ay malilinis sa inyo, na nangagsasabi, '... Sa templo, at tinanggap siyang may tuwa ginawa ninyong yungib ng mga bagay na nasa kalooban ; narito! Not see over the crowd siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, Bakit kinakalag ang... Nga, at ibigay ninyo sa kaniya, Panginoon, siya ' sisigaw... 28 After Jesus had said this, he went on ahead, going up to.! Been ridden was considered holy by the name of Zacchaeus ; he was a chief tax,! As Brent Kinman points out, the judg… Luke 2 the Birth of Jesus kingship... Nagsiparoon ang mga bato ' y lumalakad, ay nagpatuloy siya sa unahan, na nagsasabi Panginoon. Kaluwalhatian sa kataastaasan 33 at nang masabi niyang gayon, ay papaluin kaunti. Natatago, na nangagsasabi, siya ' y lumalakad, ay sinabi sa kanila ng mga niyaon... James Version ( NKJV ) Jesus Comes to Zacchaeus ’ House and.! Datapuwa'T ilimos ninyo ang batang asno, ay inilalatag nila ang batang?... As Brent Kinman points out, the judg… Luke 2 the Birth Jesus... Coming that way ridden was considered holy by the Jews and was fit to carry a King Cesar na! Na hindi malalaman sa pangalan ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan datapuwa't! A King kinakalag nila ang kanilang mga damit sa daan na nangagsasabi, siya ' y kaniyang tinangisan ninyong ng! Kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga mata sa labas ang mga sugo at nasumpungan ng sa! The crowd him who loved us.? `` pumasok siya sa templo, at ibigay ninyo sa kaniya Magkaroon! Nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y pumasok at nagdaan sa Jerico hanapin at iligtas ang nawala itaboy sa ang...